Boško Milev

Dr Boško (Ivan) Milev, rođen je u Kladovu u Srbiji 05.10.1968. Osnovnu i srednju školu je završio u Kragujevcu, a nakon redovnog vojnog roka i završetka ŠRO SnSl, upisuje Medicinski fakultet u Kragujevcu i diplomira 1993. U periodu od 1995/96. bio je asistent na predmetu Histologija sa embriologijom na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Specijalizaciju iz opšte hirurgije započinje 1994 god na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a nastavlja u VMA 1996 i polaže specijalistički ispit 2000 god. sa odličnom ocenom. Od 2007. godine je načelnik Kabineta za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, a od 2011 god. je na odeljenju za opštu hirurgiju VMA.
U Norveškoj- Sessvollmoen i Oslo (Ulleval hospital), 2007 i 2009 godine završava „Taktički i trauma kurs za učešće u međunarodnim mirovnim operacijama“ u trajanju od dva meseca. U 2008. završio je obuku za rad sa intraoperativnom gama sondom EUROPROBE System II radi mapiranja i biopsije stražarećeg limfnog čvora „sentinel nodes biopsy“ kod bolesnika sa karcinomom dojke u Institute Gustave Roussy, Villejuif – Paris i doneo ovaj metod u praktičnu upotrebu u Vojnomedicinskoj akademiji. Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije i Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije, upućen je – 23. juna 2009 god. kao hirurg, član prvog srpskog hirurškog tima u misiju UN – MINURCAT u Africi (Čad i Centralnoafrička Republika), gde je proveo pet meseci u okviru Norveške poljske bolnice. Tokom 2010 proveo je tri meseca u Tokiju / Japan, u Nacionalnom centru- National cancer center- NCC, kod prof Moriya na usavršavanju iz oblasti onkološke digestivne i kolorektalne hirurgije.
Doktorsku disertaciju pod nazivom „ Uticaj intraabdominalnog pritiska na stepen nekroze pankreasa kod bolesnika sa teškom formom akutnog pankreatitisa“ uspešno je odbranio 2015-te godine na Fakultetu Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. U zvanje primarijusa biran je 2015 god., a u zvanje docent za predmet hirurgija izabran je 2018 god. Monografija i recenzije za istu, pod nazivom „Intraabdominalni pritisak kod akutnog pankreatitisa“ su odobrene od strane NNV VMA. Autor je i koautor u preko 50 naučnih radova.
Član je SLD-a, član Hirurške sekcije SLD-a, JUEH-a (jedinstveno udruženje endoskopskih hirurga), Udruženja koloproktologa, Udruženja onkoloških hirurga Srbije, Udruženja hirurga i gastroenterologa Srbije. Instruktor je iz oblasti laparoskopske hirurgije (izvodi hirurške procedure na želucu, kolonu i žučnim putevima).
Odlikovan je: Ordenom Republike Srbije za učešće u Mirovnoj operaciji UN – MINURCAT u Africi (Čad i Centralnoafrička Republika), Medaljom „Vladan Đorđević“ za naročiti doprinos i uspeh u hirurgiji, Orden UN za učešće u mirovnoj operaciji, Orden Kraljevine Norveške i ordenom Republike Srbije povodom 200 godišnjice vojske Rep. Srbije.