Pavle D. Gregorić

Dr Pavle D. Gregorić je rodjen Decembra 1970. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju sa odličnim uspehom. Na Medicinskom fakultetu je diplomirao januara 1995. godine sa prosečnom osenom 9,27.
Nakon diplomiranja započinje obavezni lekarski staž u Kliničkom centru Srbije, a po polaganju stručnog ispita dobija specijalizaciju iz opšte hirurgije na Klinici za urgentnu hirurgiju UC KCS. Specijalistički ispit, sa odličnim uspehom, polaže maja 2001. godine. U toku specijalizacije upisuje i završava poslediplomske studije, magisterijum iz urgentne hirurgije. Magistarsku tezu pod nazivom “Laparoskopija u proceni tupe abdominalne traume” je odbranio 2002. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. 2010. odbranio doktorsku disertaciju sa temom „Značaj serumskih nivoa proinflamatornih i antiinflamatornih citokina u proceni stepena težine i prognoze akutnog pankreatitisa (AP)“, na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. 2006. godine je izabran za asistenta, 2012. godine za docenta na predmetu hirurgija sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, a 2018. godine za vanrednog profesora.
U toku specijalizacije, a i kasnije kao lekar specijalista boravio na Univerziteskoj klinici u Getingenu (Nemačka), Univeziteskoj klinici u Frankfurtu (Nemačka), Univerzitetskoj klinici u Briselu (Belgija), klinici Hallein u Salzburgu (Austrija) kao i na Univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu (Nemačka) radi stručnog usavršavanja i sticanja novih znanja. U toku profesionalnog staža učestvovao je, kao autor i koautor, u preko 120 naučnih radova koji su publikovani, kao i na više kongresa i stručnih sastanaka u zemlji i inostranstvu kao predavač po pozivu. Neki od tih radova su (kao mladi istaživač) nagrađeni na inostranim kongresima.
Zaposlen je na Klinici za urgentnu hirurgiju, UC KCS, a trenutno je načelnik odeljenja Hirurgija 3 i direktor Klinike za urgentnu hirurgiju UC KCS. Pored široke oblasti urgentne abdominalne hirurgije, uže interesovanje je usmereno na lečenje teških formi akutnog pankreatitisa, hepatobilijarno-pankreatičnu i minimalno invazivnu hirurgiju. Takođe je uži član tima za barijatrijsku hirurgiju KCS.
Član je Srpskog lekarskog društva (hirurške sekcije), EAETS (Europian Ass. for Emergencu and Trauma Surgery), European Pancreatic Club-a (EPC)/ i Srpskog pankreasnog kluba, EAES (European Association for Endoscopic Surgery) i EDS (European Digestive Surgery). Član je udruženja za hirurško lečenje patološke gojaznosti i metaboličkih poremećaja Srbije (SHUG) i član Evropskog udruženja za Barijatrijsku hirurgiju.