Prof.dr Zoran Krivokapić

Zoran V. Krivokapić, Reovni član Srpske Akademije Nauka i Umetnosti (SANU), je rođen 1955.god. u Kosovskoj Mitrovici. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1980.god. (8.76). Magistrirao je 1985.god,a doktorirao 1988.god. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1986.god. sa odličnim uspehom. Za asistenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 1989.god., za docenta 1994.god., 1998.god. za vanrednog profesora a 2007.god. za redovnog profesora.
Od 1993.god., je načelnik III odeljenja za kolorektalnu hirurgiju Prve hirurške klinike, Kliničkog Centra Srbije.
Viziting profesor je na: Keck School of Medicine – Univerzitet Južna Kalifornija, Medicinskog Univerziteta u Krajovi (Rumunija), Medicinski fakultet Univerzitet u Skopju, Medicnskim fakutetima u Nišu, Podgorici, Foči, Prištini (Kosovskoj Mitrovici), Medicinski fakultet Univerzitet u Banja Luci – Republika Srpska/Bosna i Hercegovina
Usavršavao se u najpoznatijim svetskim centrima u Engleskoj, SAD, Japanu, Francuskoj, Holandiji i Švedskoj.
Njegov medjunaroni ugled potvrdjen je izborom za punopravnog člana Engleskog Kraljevskog Koledža hirurga – Fellow of Royal Colledge of Surgeons of England. (FRCS) od 1998.god, Predsednika Evropskog udruženja koloproktologa – European Society of Coloproctology (ESCP) 2011.god., redovnog člana Američkog koledža hirurga – American College of Surgeons (FACS) od 2011.god., počasnog člana Američkog udruženja kolorektalnih hirurga (Honorary Fellow of the American Society of Colon and Rectal Surgeons – ASCRS) 2013.god., i počasnog člana Evropskog udruženja koloproktologa – European Society of Coloproctology (ESCP) 2019.god.
Počasni je član brojnih medjunarodnih asocijacija: Američkog udruženja koloproktolga, Evropskog udruženja coloproktologa, Italijanskog udruženja kolorektalnih hirurga, Izraelskog uduženja koloproktologa, Ruskog udruženja koloproktologa, Rumunskog udruženja hirurga, Mađarskog udruženja hirurga, Mađarskog Udruženja Hirurga za jednodnevnu hirurgiju, Bugarskog udruženja hirurga.
Član je brojnih domaćih i inostranih udruženja od kojih navodimo samo neka: Direktor i član borda medjunarodnog društva univerzitetskih kolorektalnih hirurga (ISUCRS), Evropskog udruženja za digestivnu hirurgiju (EDS), Mediteranskog udruženja koloproktologa (AMSCP), Član udruženja kolorektalnih hiruga Velike Britanije i Irske, Poljskog Udruženja Koloproktologa (PCC).
Od maja 2018.god., počasni je član Rumunske akademije medicinskih nauka (Romanian Academy of Medical Sciences).
Počasni je doktor nauka Univerziteta u Krajovi (Rumunija).
U martu 2019.god., dobija titulu Doctor Honoris Causa of “Grigore T. Popa” Univeristy of Medicine and Pharmacy of Iasi, Romania.
U junu 2019. god.,imenuje se u Počasnog predsednika Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.
Osnivač je Međunarodnog Udruženja poremećaja karličnog poda ( International Society of Pelvic Floor Disorders) u Kini (2015), član Evropskog Udruženja Hirurga (European Surgical Association – ESA) (2016).
Član je Odbora za humanu reprodukciju Odeljenja medicinskih nauka SANU (2015).
Redovni je član Akademije Medicinskih Nauka SLD, a u 2 mandata bio je predsednik hirurške sekcije SLD.
Vodeći je naš stručnjak u oblasti kolorektalne hirurgije i proktologije. U praksu je uveo i široko popularisao preko 46 dijagnostičkih postupaka i operativnih metoda. Nesebično prenosi svoje znanje i hirurško umeće, ne samo na tim svojih neposrednih saradnika, već i širom naše zemlje svojim gostovanjima i pokaznim operacijama u preko 50 bolnica u Srbiji i bivšim jugoslovenskim republikama. Do sada je obavio preko 5000 veoma komplikovanih operacija karcinoma debelog creva sa petogodišnjim preživljavanjem oko 65%. Operisao je 150 povreda analnog sfinktera, što predstavlja jednu od najvećih personalnih serija u Evropi.
Tvorac Nacionalnog programa za rano otkrivanje karcinoma debelog creva, 2009.god., a sada član je Nacionalnog Savetodavnog odbora za sprovođenje programa za rano otkrivanje karcinoma debelog creva. Predsednik je Republičke stručne komisije za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja. Po odluci Ministra zdravlja, od 2012.god., Predsednik je Republičke stručne komisije za prevenciju i kontrolu karcinoma debelog creva. Takođe, 2014.god. od strane Ministra zdravlja, imenovan je za Predsednika Pepubličke stručne komisije za koloproktologiju, kao i za koordinatora Minsitarstva zdravlja za određene oblasti zdravstvene zaštite.
Osnivač je a sada i direktor Udruženja koloproktologa Jugoslavije. Ovo Društvo je punopravan član ujedinjenog Evropskog i svetskog udruženja koloproktologa . Prof.dr Zoran Krivokapić iz tog razloga 2006.god. dobija priznanje od Central and Easter European Club of Coloproctology za afirmaciju i dostignuća na naučnom i stručnom planu u oblasti koloproktološke medicine, a 2008. god., od Udruženja kolorektalnih hirurga Velike Britanije i Irske (Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland – ACPGBI) – dobija Travelling Fellowship za unapredjenje kolorektalne hirurgije u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Dobitnik je godišnje nagrade SLD-a za naučno istraživački rad za 2004.god. Takođe, u dva navrata, 2012. i 2013.god. dobija nagradu grada Beograda za dostignuća na polju medicine Godine 2013, dobija od Vojnomedicinske Akademije medalju „Dr Vladan Đorđević“ kao najbolji Srpski hirurg.
U aprilu 2014.god., od Republike Srbije dobija priznanje „Kapetan Miša Anastasijević“ u kategoriji „za vrhunske rezultate u oblasti medicinske nauke“.
U februaru 2016.god. od predsednika Republike Srbije dobija Svetogorski orden za promociju Srbije u svetu i doprinos medicinskoj nauci.
U maju 2017.god., Od Srpskog Lekarskog Društva dobija Godišnju nagradu za životno delo.
U junu 2018.god., od Organizacionog odbora Vidovdanskih svečanosti (nagrada privrednih novinara) dobija priznanje Vitez srpske medicine.
U novembru 2018.god., od Udruženja Srpski Krivok dobija Godišnju nagradu za vrhunska dostignuća u medicini.
U decembru 2018.god., dobija nagradu „Matija Ban“, najveća godišnja nagrada optštine Čukarica.
U aprilu 2018.год., na predlog Predsednika Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, organizvao je konferenciju na temu „karcinom debelog creva – od karcinogeneze do metastaze“ u svečanoj sali SANU.
Učesnik je i rukovodilac 4 inostrana i 2 domaća projekta.
Publikovao je preko 600 radova: preko 85 u medjunarodnim i 112 u domaćim časopisima, a od toga: u vodećim internacionalnim časopisma 74, a u internacionalnim casopisima 15, u domaćim vodećim časopisima 76 i domaćim časopisima 28.
Autor je 5 monografija “Mere prevencija popuštanja anstomoze na debelom crevu”, Naučna knjiga, Beograd 1991. i “Stome”, Psihopolis insitute d.o.o. Novi Sad, 2007., Naučna monografija: “Karcinom rektuma”, Zavod za udžbenike Beograd, 2012., “Organizovani skrining kolorektalnog carcinoma u Srbiji”, Milan Jovanović Batut, Beograd 2018, „Karcinom debelog creva – od prevencije preko karcinogeneze do metastaze“, Srpska akademija nauka i umetnosti, Zavod za udžbenike, Beograd 2018.
Takodje je koautor u 50 poglavlja u monografijama, knjigama i udžbenicima, od čega je 9 štampano u vodećim medjunarodnim izdavačkim kućama.
Njegov Google scholar citation Index – 3502, h index– 18.
Bio je aktivni učesnik 14 hirurških radionica (live surgery) od kojih u 5 u inostranstvu (Turska, Izrael. Latvia, Rumunija, Kairo). Održao je 131 po pozivu na inostranim kongresima, 20 u inostranim institucijama i 131 na domaćim sastancima.
Bio je pretsedavajući ili učesnik “Okruglih stolova” na 93 medjunarodnih i domaćih stručnih skupova. Predavač je na Evropskoj školi za radioterapiju rektalnog karcinoma – European School of Radiotherapy (ESTRO)
Bio je mentor 15 doktorata, 9 magisterijuma i 11 rada uže specijalizacije.
Organizovao je 31 medjunarodnih i nacionalnih skupova u zemlji.
Član je uredjivačkih odbora u 14 časopisa, 8 inostranih: “Proktologia” – Poljska, “World Journal of Gastroenterology” – Kina, “Journal of Coloproctology” – Korea, “Chirurgia” – Rumunija, “BH Surgery“ – Bosna i Hercegovina, „Medical Studies“ – Poljska, “Koloproktologia” – Rusija.