Srbislav Knežević

Rođen je 21.11.1953. godine u Ćičevcu, Republika Srbija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1977. godine. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1974. godine sa odličnim uspehom. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Klinički i munološki efekti autotransplatacije tkiva slezine” odbranio je 1995. godine. Za asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu na predmetu Hirurgija, izabran je 1996, godine. Redovni profesor je od 2016. godine.

Član je Srpskog lekarskog društva, SLD i međunarodnih udruženja European Digestive Surgery, Internetional Colleges of Surgeons, International Gastrosurgical Club (IGSC). Za predsednika Hiruške sekcije SLD-a, izabran je 21. maja 2019. godine.