Velimir A. Marković

Velimir A. Marković rođen je13. 11. 1959.god., u Zemunu, u Beogradu. Medicinski fakultet upisao je u Nišu 1978/79god. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. god.
Specijalizacija Opšte hirurgije mu je odobrena 1988 god., specijalistički ispit položio је 1992. god. sa odličnim uspehom pred komisijom: Prof dr Aleksandar Karadzić, Prof dr Branislav Dragićević, Prof Dr Vladimir Arsov. Tokom rada na I Hirurškoj Klinici, Instituta za bolesti digestivnog sistema, KC Srbije, gde i sada radi.
Školske 1987/88 upisao posdiplomske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, odsek Digestivni sistem.
Magistarsku tezupod naslovom:„Konstrukcija i funkcionalni rezultat ilealnog rezervoara u lečenju ulceroznog kolitisa“, mentor Prof dr Zoran Krivokapić odbranio 1999. god., pred komisijom: Prof Dr Zoran Krivokapić, Prof Dr Andjelković i Prof Dr Vasilije Kalezić.
Odbranio је doktorsku disertacijupod nazivom:„Značaj koloničnog J rezervoarazapoboljšanjefunkcije pražnjenja i kvaliteta života bolesnika operisanih zbog karcinoma rektuma“(2008)., mentor Prof dr Zoran Krivokapić, pred komisijom: Prof Dr Predrag Peško, Prof Dr Miodrag Krstić, Prof Dr Radoje Čolović, Prof Dr Slavica Suzić i Prof Dr Dragoslav Stevović.
Kao student, 1983 godine počeo je sa volonterskim radom na II Hirurškoj klinici UKC u Beogradu. Posle obaveznog lekarskog staža obavljenog u DZ ¨Boris Kidrič¨, od juna 1986. god. do novembra 1987.god. volontirao kao klinički lekar na II hirurškoj klinici UKC u Beogradu.
Novembra 1987. god. primljen je u stalni radni odnos na Institut za bolesti digestivnog sistema, na Kliniku za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju, a u martu 1988. god. prelazi na I Hiruršku kliniku na odeljenju Hepatobiliarne hirurgije, Gastroezofagijalnе i Kolorektalnе hirurgijе, gde i sada radi kao hirurg.
U zvanje asistenta na Katedri Hirurgije sa anesteziologijom, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 1999. god., izabran 2007. godine.U zvanje docenta izabran je 2009. god., a reizabran 2014. godine, a za vanrednog profesoraizabran je 2015. godine.
Usavršavao se u najpoznatijim svetskim centrima: iz oblasti Kolorektalne hirurgije, u jednoj od najpoznatijih svetskih bolnica iz te oblasti, u St Marks bolnici u Londonu,iz oblasti dijagnostičke i terapijske endoskopije u Majnahjmu i Ludvishavenu (Nemačka), iz oblasti hirurgije uznapredovale maligne bolesti organa male karlice u Mančesteru ( Engleska) na Christie hospital kao stimpedista ECCP (European Council of Coloprotology).
Član je brojnih domaćih i inostranih udruženja: SLD, Udrženja hirurga Jugoslavije, Hirurške sekcije SLD, Svetskog Udruženja Univerzitetskih Kolorektalnih Hirurga (od 1998),Association of Mediterranean Society of Coloproctology (od 1999), European Association of Coloproctology (od 2002),Central European Club of Coloproctology (od 2003),Member ESCP (od 2006), UO UHCIBS (Udruženje za hronične crevne inflatorne bolesti Srbije) (od 2011), Udruženje hirurga Republike Srpske (od 2010), Član – osnivač UAHS (od 2013), Član Naučnog društva Srbije (od 2018), Medicinske akademije SLD(od 2019), Svetskog Udruženja Univerzitetskih Kolorektalnih Hirurga (od 1998), Association of Mediterranean Society of Coloproctology (od 1999), European Association of Coloproctology (od 2002), Central European Club of Coloproctology (od2003).
National representative for Serbia,EACP – European Association of Coloproctology (2005),
National representative for Serbia , ESCP – European Society of Coloproctology (2006).
Jedan je od osnivača (1998).,Društva Koloproktologa Jugoslavije (DKJ), a sada Generalni sekretar i član presdsedništva.
Preko dvadeset godina (od 1992. do 2016.) radio je na III odeljenju Prve hirurške klinike u timu Prof. dr Zorana Krivokapića.Učestvovao i učestvovao u uvođenju preko dvadeset novih hirurških procedura u kolorektalnoj hirurgiji.Godišnje operiše ili asistira više od 300 operativnih zahvata iz oblasti kolorektalne hirurgije i opšte abdominalne hirurgije.
Autor je i koautor u 61 rada objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima (od čega 23 u časopisima sa JCR liste). Autor je 8 radova u celini i 81 sažetaka u zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa.
Jedan je od koautora knjige Urgentna i ratna hirurgija, izdate 1998. godine i knjige: „Hirurgija za studente medicine“ Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograd, izdate 2009.god., kao i urednik monografije „Stome“, izdate 2007.god.i 9 poglavlja u monografijama, knjigama i praktikumima.
Njegov Scholar citation Index – 296, h-index: 8 (izvor Scopus)
Saradnik je na 6 međunarodnih i 5 domaćih naučnih projekata.